fbpx
Uutiset

Sikla rakentaa Kuusamoon hirsipäiväkodin

Siklatilat Oy rakentaa Kuusamon keskustaan hirsipäiväkodin, ja työt tontilla käynnistyvät ke­vään ede­tes­sä. Neliosastoinen, noin 80-paikkainen yksikerroksinen päiväkoti avataan ensi vuoden alussa.

– Suun­nit­te­lus­sa on huo­mi­oi­tu uu­det var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­mat ja ti­lois­ta py­ri­tään te­ke­mään mah­dol­li­sim­man mo­ni­käyt­töi­set, kertoo myyntipäällikkö Perttu Aikkila.

– Ra­ken­nuk­sen ja pi­han tee­mois­sa on mie­tit­ty kuu­sa­mo­lai­suut­ta. Mikä so­pi­si Kuu­sa­moon ja juu­ri täl­le ky­sei­sel­le puis­to­mai­sel­le ton­til­le. Lap­sen mit­ta­kaa­va on huo­mi­oi­tu pie­nem­mis­sä­kin yk­si­tyis­koh­dis­sa.

Ark­ki­teh­ti­na hank­kees­sa toi­mii hai­luo­to­lai­nen SAI­KA de­sign Oy.

Sikla-konserniin kuu­lu­va Sik­la­ti­lat Oy on eri­kois­tu­nut hoi­va- ja päi­vä­ko­tien sekä kou­lu­jen ra­ken­ta­mi­seen sekä asun­to- ja toi­mi­ti­la­tuo­tan­toon. Hir­si­koh­tee­na Kuu­sa­mon päi­vä­ko­ti on yri­tyk­sel­le en­sim­mäi­nen.

– Päi­vä­ko­te­ja olem­me teh­neet ym­pä­ri Suo­men. Kuu­sa­mon koh­de on meil­le kui­ten­kin ai­nut­laa­tui­nen ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lin­sa puo­les­ta. Tu­lem­me käyt­tä­mään pai­kal­lis­ta osaa­mis­ta niin koh­teen hir­si- ja kir­ves­töi­den, ta­lo­tek­nii­kan kuin osa­toi­mi­tus­ten­kin osal­ta, kertoo myyntipäällikkö Perttu Aikkila.

Sik­la­ti­lat te­kee koh­tees­sa yh­teis­työ­tä Kuu­sa­mo Hir­si­ta­lo­jen kans­sa.